TES824

كدهای برنامه ریزی سانترال TEA308 ، TES824 و TEM824

تذكر: در اینجا كدهای اصلی برنامه ریزی سانترال آورده شده و توصیه میشود از وارد كردن كدهای دیگر خودداری نمایید. ابتدا جهت وارد شدن به برنامه ریزی به این صورت عمل كنید PROGRAM + *# +1234 نكته: عدد 1234 پسورد پیش فرض سیستم میباشد و در صورت تغییر پسورد باید پسورد تنظیم شده را بجای[…]